Poskytované právní služby

Právo obchodních společností

 • komplexní právní servis zaměřený na založení obchodní společnosti či družstva (včetně jednání s příslušnými správními orgány a soudy),
 • obchodní rejstřík: komunikace s rejstříkovým soudem, zastupování v řízeních před rejstříkovým soudem,
 • organizace a komplexní zajištění valných hromad obchodních společností,
 • změny výše základního kapitálu, fúze, akvizice, převody obchodních podílů, změna právní formy,
 • právní poradenství při reorganizaci skupin společností,
 • právní poradenství při změnách vnitřního uspořádání společnosti, při změně orgánů, akcionářské dohody,
 • odpovědnost orgánů obchodních společností v souvislosti s výkonem jejich funkce,
 • právní audit obchodních společností – due diligence,
 • obchodní spory - zastupování před soudy a jinými alternativními formamy řešení sporů, př. rozhodčí řízení.

Smluvní právo - smlouva o dílo atp.

 • vypracování návrhu smlouvy, př. smlouva o dílo, podle požadavků klienta a v souladu s právním řádem,
 • právní asistence a poradenství při vyjednávání obsahu smlouvy,
 • posouzení smluv z hlediska jejich platnosti, výhodnosti pro klienta a posouzení možných právních rizik ze smluv plynoucích,
 • vymáhání smluvních závazků, vymáhání závazků vyplývajících z porušení smlouvy (náhrada škody či jiné imateriální újmy),
 • vypracování či posouzení distribučních smluv (agenturní prodej, koncesionářské smlouvy, frančízové smlouvy apod.).

Soudní a rozhodčí řízení

 • zastupování v nalézacím občanském soudním řízení (obchodní, občanskoprávní a pracovněprávní spory),
 • exekuční řízení,
 • zastupování v rozhodčím řízení či v jiných alternativních formách řešení sporů,
 • zastupování v trestním řízení,
 • zastupování před správními soudy.

Insolvenční řízení

 • návrhy na zahájení insolvenčního řízení a zastupování klienta v tomto řízení,
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení,
 • zastupování klienta ve věřitelských orgánech,
 • zastupování v incidenčních a vylučovacích sporech,
 • vypracování odborných expertíz pro insolvenčního správce.

Občanské právo

 • problematika vlastnického práva a ostatních věcných práv (zajištění kompletního právního servisu při převodech nemovitostí včetně advokátních úschov),
 • bytové právo (prohlášení vlastníka budovy, smlouvy o převodu jednotek, společenství vlastníků jednotek),
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s byty a nebytovými prostory
 • závazkové právo (sepis a posuzování smluv),
 • pohledávky, jejich vznik, zajišťování (zástavy, ručení, zajišťovací převody, postoupení) a vymáhání,
 • náhrady škod, bezdůvodné obohacení,
 • ochrana osobnosti,
 • autorské právo,
 • průmyslová práva.

Pracovní právo

 • právní poradenství v pracovněprávních otázkách týkající se uzavírání pracovních a manažerských smluv,
 • problematika jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců,
 • problematika rozvázání pracovního poměru,
 • spory z pracovního poměru.

Správní právo a ústavní právo

 • zastupování ve správním řízení,
 • zastupování ve správním soudnictví, správní žaloby, kasační stížnosti,
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky při řešení ústavních stížností,
 • komunální právo,
 • stavební právo,
 • horní právo.

Trestní právo

 • zastupování ve všech fázích trestního řízení se specializací na hospodářské trestné činy,
 • zastupování poškozených v adhezním řízení,
 • posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních důsledků.

 • http://www.ak-hala.cz
 • Úpravy: 16.1.2014 22:03
 • Redakční systém CMS IIX